2. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

14/12/2023

Tóm tắt bài viết

 quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là một tài liệu quan trọng trong lịch sử đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em. Tuyên bố này đề cập đến quyền được sinh sống, quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, quyền được chăm sóc sức khoẻ và giáo dục, quyền được hưởng lợi từ phát triển kinh tế và xã hội. Đặc biệt, Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của trẻ em khuyết tật, trẻ em di dân và trẻ em trong tình trạng khó khăn. Sau đây mời bạn cùng Marathon Education tìm hiểu và phân tích về tác phẩm này.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shop